پندی آموزنده از لقمان حکیم

روزی لقمان
به پسرش گفت امروز به
تو 3 پند می دهم که کامروا
شوی.
اول اینکه
سعی کن در زندگی
بهترین غذای جهان را
بخوری!
دوم اینکه
در بهترین بستر و
رختخواب جهان بخوابی
و
سوم اینکه در بهترین کاخها و
خانه های جهان زندگی کنی

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک
خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من
می توانم این کارها را انجام دهم؟
لقمان جواب داد:

اگر کمی دیر
تر و کمتر غذا
بخوری هر غذایی که میخوری طعم
بهترین غذای جهان را می
دهد.

اگر بیشتر
کار کنی و کمی دیرتر
بخوابی در هر جا که خوابیده ای
احساس می کنی بهنرین خوابگاه جهان
است.
و
اگر با مردم دوستی کنی و در
قلب آنها جای می گیری و آنوقت
بهترین خانه های جهان مال توست.ا
سایت فطرت