اشتباه اول اینکه از تمسخر مسخره کنندگان به خاطر دینمان بترسیم و از آن دست بکشیم. انبیاء الهی مورد استهزاء و تمسخر قرار گرفتند. از همان ابتدا و تا آخرین پیامبر. اوصیا و جانشینان آنان نیز از طعنها و تلخیها، ایمن نبودند. مؤمنان نیز به خاطر دینشان مورد تمسخرها قرار گرفتند.

اشتباه دوم که بیشتر بوی خیانت میدهد، جلوه ای دیگر دارد و آن، پنهان شدن پشت نام دین و بدنام کردن دین است. بسیاری از تمسخرها و طعنه‎ها، به خاطر عملکرد غلط ماست. هرکار دلمان میخواهد میکنیم، خودمان را پشت نام دین و نوکری اهل بیت و امام زمان (ع) پنهان میکنیم. میخواهیم حال دلمان خوب بشود، شروع میکنیم به ژست گرفتن! شروع می‎کنیم به هر حرفی را به همه گفتن؛ بدون آنکه ظرفیتها و خواستههای افراد را سنجیده باشیم.تحریریه سایت فطرت