اشتباه اول اینکه از تمسخر مسخره کنندگان به خاطر دینمان بترسیم و از آن دست بکشیم. انبیاء الهی مورد استهزاء و تمسخر قرار گرفتند. از همان ابتدا و تا آخرین پیامبر. اوصیا و جانشینان آنان نیز از طعن‎ها و تلخی‎ها، ایمن نبودند. مؤمنان نیز به خاطر دینشان مورد تمسخرها قرار گرفتند.

اشتباه دوم که بیشتر بوی خیانت می‎دهد، جلوه ای دیگر دارد و آن، پنهان شدن پشت نام دین و بدنام کردن دین است. بسیاری از تمسخرها و طعنه‎ها، به خاطر عملکرد غلط ماست. هرکار دلمان می‎خواهد می‎کنیم، خودمان را پشت نام دین و نوکری اهل بیت و امام زمان (علیه السلام) پنهان می‎کنیم. می‎خواهیم حال دلمان خوب بشود، شروع می‎کنیم به ژست گرفتن! شروع می‎کنیم به هر حرفی را به همه گفتن؛ بدون آنکه ظرفیت‎ها و خواسته‎های افراد را سنجیده باشیم.تحریریه سایت فطرت