پرسشی در ولایت تکوینی

توضیح پرسش: آیاتی که می‌فرماید خداوند ولی و مولای شماست و خدا برای ولایت و یاری کافی است و برای شما ولی و یاوری نیست مگر پروردگار و آیات مشابه دیگر با آیه ی جعل ولایت (انما ولیکم الله …) منافات دارد. همچنین شان ولایت تکوینی برای پیامبر که شیعه به آن معتقد است را نفی می‌کند.

پاسخ:

۱- ولایت خداوند به ذات خود می‌باشد و ولایت پیغمبر و امام و دیگران بالعرض بوده و از جانب خدا قرار داده شده است. آیه ی شریفه ی « انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون » (آیه ی ۵۵ سوره ی مایده) به اتفاق شیعه و علمای اهل سنت در شان مولی امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده و می‌فرماید خدا, پیامبر و امیرالمؤمنین ولی و صاحب اختیار شما هستند. پس شیعه پیامبر و امام را به امر خدا و از جانب او, ولی و مولای خود میداند و این شرک نیست.

نظیر این آیه آیات مالکیت است که در چند آیه می‌فرماید خدا مالک آسمان ها و زمین ها و مالک کل مخلوقات است ولی در آیات دیگر برای مخلوق هم مالکیت قایل می‌شود و مالکیت مخلوق از بدیهیات شرع و عرف و عقل است. پس این آیات با یکدیگر تنافی ندارند. خداوند مالک بالذات است و مالکیت مخلوق بالعرض و محدود از جانب خداست.

همچنین آیاتی که می‌فرماید خداوند برای شهادت و حفظ اعمال کافی است, با آیاتی که به صراحت می‌گوید خداوند در میان خلق شهدا و اشهاد و شهید و حافظین و حفظه قرار داده است منافات ندارد.

۲- قرار دادن ولی برای مردم به معنی نیاز خداوند و شریک بودن در ولایت او نیست.

آیه ی ۱۱۱ سوره ی اسرا می‌فرماید: « و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل » یعنی برای خدا در ملک و پادشاهی شریکی نیست و برای او ولیی از جهت ذلت و خواری (یعنی از روی احتیاج) نمی‌باشد. پس قید کلمه ی « من الذل » نشانگر آن است که این ولی از روی احتیاج نیست.

اما انتخاب ولی و اولیا نفی نشده است. به عنوان مثال در آیه ی ۶۲ سوره ی یونس فرموده است: « الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون.» یعنی آگاه باشید بر اولیای خدا (بندگان برگزیده پروردگار) ترسی و حزنی نیست.

 سایت فطرت