کتاب پدرمهربان


مولف: سید حسن موسوی تبریزی
ناشر: انتشارات حُر
مترجم:
نوبت چاپ: اول/پاییز۸۴
تعداد صفحات: ۱۱۲
قیمت: ۶۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن۷۷۵۳۹۲۴۶



مطالبی که بطور عمده در این کتاب بررسی شده است عبارتند از علت خلقت، رابطه معرفت خدا با معرفت امام، امام آب شیرین برای تشنه کامان، امام راهنما و مونس بی