پدرمهربان

مولف: سید حسن موسوی تبریزی
ناشر: انتشارات حُر
مترجم:
نوبت چاپ: اول/پاییز84
تعداد صفحات: 112
قیمت: 6000 ریال
مشخصات ناشر: تلفن77539246


مطالبی که بطور عمده در این کتاب بررسی شده است عبارتند از علت خلقت، رابطه معرفت خدا با معرفت امام، امام آب شیرین برای تشنه کامان، امام راهنما و مونس بی