پاره‏ای از فضایل علی- علیه السلام - از زبان بزرگ زنانی"فاطمه"نام (در روایات عامه و خاصه)سایت فطرت