کتاب وهابیان


مولف: علی اصغر فقیهی
ناشر: انتشارات صبا
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: ۴۷۸
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر:



آشنایی با جریان وهابیت و بنیان گذاران آنمحمدبن عبدالوهاب پیشوای فرقه وهابیتعقاید ابن تیمیه(توحید ابن تیمیه، اعتقاد به رویت خداوندو...)زیارت قبور