ولی هر مومن بعد رسول+سند

چهار نفر از اصحاب رسول خدا (ص) با یکدیگر هم پیمان شدند بر اینکه از حضرت علی (ع) انتقاد کنند وقتی به خدمت پیامبر (ص) رسیدند یک از آن چهار نفر به پا خواست و گفت: یا رسول الله مشاهده میکنی علی بن ابیطالب اقدام به این کار نمود؟(جاریه ایی تملک کرد) رسول خدا از او روی برگرداند. نفر دوم به پا خواست و مانند اولی از امام علی(ع) سخن گفت. سپس نفر سوم و او نیز مانند نفر دوم صحبت کرد پس نفر چهادم برخواست و مانند آن سه نفر انتقاد کرد. 
آنگاه رسول خدا (ص) و آله روی به انها کرد در حالی که غضبناک بود و فرمود:ما تریدون من علی؟انّ علیاً منِی و انا منه و هو ولی کل مؤمن بعدی.از جان علی چه می‌خواهید؟علی از من و من از اویم و او بعد از من ولی هر مؤمنی است.(مسند احمد جلد ۵ ص ۳۶۵/المصنف ابن ابی شیبه جلد ۱۲ ص ۷۹ /حلیه الاولیا جلد ۶ ص ۲۹۴/سنن نسایی باب مناقب علی بی ابیطالب حدیث ۲۸/سنن ترمذی ج ۵) 

آیا حضرت علی (ع) ولی پیامبر (ص) بر عایشه و شما نیست؟

ولی هر مومن بعد رسول, ما تریدون من علی؟انّ علیاً منِی و انا منه و هو ولی کل مؤمن بعدی, ولی پیامبر