وقتی اهل سنت غلو می‌کنند!

حافظ محمدبن ماجه درسنن خود از ابی بن کعب نقل کرده است:پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود:نخستین کسی که باخدا مصافحه می‌کند عمراست! ونخستین کسی که به حق او سلام می‌دهد ودست اورا می‌گیرد ووارد بهشت می‌سازد عمر است.!!!
جادارد کسی بگوید اهل تسنن سزاوارتربه اتهام غلو هستند تا شیعه ما در کتابهای دانشمندان ومحدثان سنی مطالبی داریم دال براین که اهل تسنن عمر رابررسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)ترجیح می‌دهند به شرح زیر:

حاکم نیشابوری درجلد سوم مستدرک برصحیح بخاری وصحیح مسلم(ص۸۴)به سند خود از ابی بن کعب نقل کرده است

که اوگفت:از پیامبر خداشنیدم می‌فرمود:نخستین کسی که خدای عزوجل با او معاتقه ومصافحه می‌کند عمر است واولین کسی که خداوند دست اورا می‌گیرد وبه جانب بهشت می‌برد عمر بن خطاب است.

حافظ محمدبن ماجه درسنن خود از ابی بن کعب نقل کرده است:پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود:نخستین کسی که باخدا مصافحه می‌کند عمراست ونخستین کسی که به حق او سلام می‌دهد ودست اورا می‌گیرد ووارد بهشت می‌سازد عمر است.

این حدیث دلیل روشنی است براین که عمر از همه ی انبیا ودرآن میان سرسلسله ی پیامبران محمد(صلی الله علیه وآله وسلم)مقدم است زیرا عمر وقتی نخستین فردی باشد که با خدا مصافحه ومعانقه می‌کند پس همه پیامبران پس ازاویند.!!! سزاوار نیست که ما از غرابت این حدیث وحشتناک غافل باشیم که آفریدگار آسمان وزمین را به صورت انسانی مجسم کرده که معانقه ومصافحه می‌کند واز مقام عظمت خود پایین می‌آید وبا آفریده‌های خود رفتاری شبیه رفتار آنها بایکدیگر می‌کند!

حاکم سند گفته ی خود را به جابر رسانده وروایت کرده است که ابوبکر گفت:((شنیدم پیامبر خدا(صلی الله علیه وسلم)می فرمود:((خورشید بر کسی که بهتر از عمر باشد نتابیده است.))حاکم اضافه می‌کند با آن که این حدیث دارای اسناد صحیحی است بخاری ومسلم آن را نقل نکرده اند.))

المستدرک علی الصحیحین ج۳ص۹۰

از این که خورشید برکسی نتابیده است برداشت می‌شود که فضیلت عمر از هیچ یک از پیامران خدا- باوجود سرور وافضل همه ی انبیا محمد بن عبدالله (صلی الله علیه وآله وسلم)در آن میان کمترنیست.

درفضایل عمر نقل کرده اند که پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود:((هروقت جبرییل دیر بر من نازل می‌شد من گمان می‌بردم که برعمر نازل شده است.))

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج۱۲ ص۱۷۸

ونیز روایت کرده اند که پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود:عمر چراغ اهل بهشت است.

الصواعق المحرقه ابن حجر ص۹۷

هرگاه پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)می ترسیده است که جبرییل بر عمر نازل شود بنابراین اودرمرتبه ی پیامبر ورقیب وی بوده است.ونیز چگونه عمر چراغ اهل بهشت می‌شود درحالی که انبیا ودر آن میان پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)دربهشت می‌باشند!؟

معنی سخن بالا این است که پرتو عمر بالاتر ار انوار پیامبران است علاوه برآن اگر نور عمر بهشت را برای همه ی اهل بهشت روشن سازد-درحالی که پهنای بهشت به گستردگی آسمان وزمین است -روشنی او روشنی تمام جهان خواهد بود وطبیعتا تمام پیامبران نیازمند به نور او هستند واین حرف کمتر از آن نیست که بگویند اوبالاتر از همه ی انبیاست!

درپایان می‌خواهم بگویم قصد من از نقل این احادیث (که غلو درتمام آنها به وضوح نمایان است)این نیست که برادران سنی خودرا متهم کنم که ایشان عمر را بررسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم)وسایر انبیا (علیهم السلام) ترجیح می‌دهند هرگز آنها چنین اعتقادی ندارند بلکه می‌خواهم بگویم آنچه را که آنان در مورد اعتقاد به برتری علی (علیه اسلام) بر رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) به شیعه نسبت داده اند جز افترایی بیش نیست وهیچ دلیل موجهی ندارد زیرا درکتب شیعه ی امامیه کلمه ای که براین مطلب دلالت کند وجودندارد.

براستی که شیعه پخش این تهمت را تجاوز آشکار به حریم اسلام وحرمت خودمی داند. ومی خواهم به اطلاع خوانندگان برسانم که شیعه ی امامیه شان خودرا بالاتراز آن می‌دانند که به برادران سنی خود-به رغم این که تعدادی از احادیث معتبر نزد علمای سنی دلالت دارند که عمر برتر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) وپیامبران پیش ازاوست-چنان تهمت‌هایی وارد آورند.

به نقل از سایت تحقیقاتی اسلام پرس با کمی تغییراتIslam-Press.Net