بعد از اعلان ولایت امیرالمؤمنین در روز 18 ذی الحجه سال دهم هجری قمری یک هفته پس از آن در طول تاریخ اتفاقات مهمی روی داده است که دستمایه این کتاب قرار