نه مردمان مدینه به عهدی که با علی بستند پایبند بودند و نه مردمان کوفه. مسلمانان نه به پیامبر وفادار ماندند و نه به دختر گرانقدرش. مدعیان نه به امام حسن (ع) وفادار ماندند و نه به امام حسین وفا کردند. سالها گذشت. گذر ایام به ما رسید. ما نیز در وفای به عهد به آخرین وصی... بهتر است از اینجا به بعد را خواجه شیراز بگوید: وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی/وگرنه هرکه تو بینی ستمگری داندتحریریه سایت فطرت