این کتاب شامل تحقیقی جامع درباره وضوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و چگونگی اختلاف در نحوه وضوی مسلمانان است. و همچنین تاریخ اختلاف مسلمانان در مساله