واقعا چرا عمر بن الخطاب صحابه پیامبر را تعزیر میکرد؟

سیاست عمر در دوران حکومتش عدم نقل احادیث پیامبر توسط اصحاب بود و هرکه با این دستور او مخالفت میکرد با زندان،شلاق و تبعید اورا تعزیر میکرد. چنانچه در مورد ابوذر و ابوالدرداء ابومسعود انصاری و دیگران انجام داد

ذهبی می‌نویسد: عمر سه نفر (از صحابه رسول اللّه ـ صلی الله علیه و سلّم ـ) به نامهای ابن مسعود و ابوالدردا، و ابومسعود انصاری را زندان کرد و به آنان اعتراض کرد که چرا از پیامبر ـ صلی الله علیه و سلّم ـ زیاد حدیث روایت کردید؟ تذکرة الحفاظ ۱: ص ۷.

و به نقل دیگر از حاکم و ذهبی: ابن مسعود و ابوالدرداء و ابوذر را زندانی کرد و آنان را به جرم اشاعه دادن و نقل احادیث پیامبر توبیخ نمود و آنان را تا آخر خلافتش محکوم به اقامت اجباری در مدینه کرد.

مستدرک حاکم ۱: ۱۱۰ ـ سیر اعلام النبلاء، ۷: ۲۰۶