مسلمانان به هوش که فاطمه را مسلمانان کشتند

مسلمانان به هوش که حسین بن علی را مسلمانان کشتنند

مسلمانان به هوش که معاویه و یزید مسلمان بودند

مسلمانان به هوش که بنی العباس مسلمان بودند

مسلمانان به هوش، که مسلمانی داریم تا مسلمانی

مسلمانی به رسم علی بن ابیطالب یک حرف است

و مسلمانی به سبک خلفای بنی العباس، حرف دیگر

مسلمانان به هوش که هر که مسلمان بود، مسلمان نیست!

 

/تحریریه سایت فطرت