گفتم: از علی (علیه السلام) بگو.

یکی گفت: علی مظهر شجاعت است.

آن یکی گفت: علی انسان خوبی بود.

یکی از آن دور با صدای بلند گفت: اسوه و الگوی خوبی بود.

آن دیگری جواب داد: جوانمرد...

کسی که کنارم بود گفت: اما...؟

گفتم اما چه؟

گفت: اما اینها همه بود، اما علی اینها نبود.

گفتم: پس چه بود؟ گ

گفت: فقط میدانم که نامش علی بن ابیطالب بود. بنده برگزیده خدا.

گفتم همین؟ بنده برگزیده خدا؟

گفت: آری! بنده برگزیده خدا... و این خود یعنی همه چیزتحریریه سایت فطرت