نگاه اهل سنت به آل محمد علیهم السلام

زمخشری در کشاف (۱) به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آورده است:

هر کس با محبت و دوستی آل محمد بمیرد، شهید مرده است، آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد بمیرد، آمرزیده مرده است، آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد بمیرد، درحال توبه مرده است، آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد بمیرد، مومن مرده است، آگاه باشید هر کس با محبت و دوستی آل محمد بمیرد، ملک الموت و نکیر و منکر او را مژده بهشت می‌دهند،...آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد بمیرد، بر اساس سنت نبوی و جماعت مسلمین مرده است،

آگاه باشید هر کس با خصومت و دشمنی آل محمد بمیرد، روز قیامت بر پیشانیش نوشته می‌شود که از رحمت خدا نا امید است، آگاه باشید هرکس با دشمنی آل محمد بمیرد کافر مرده است، آگاه باشید هر کس با دشمنی آل محمد بمیرد، بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد.

۱-جلد ۲-صفحه ۳۳۹ چاپ مصر سال۱۳۰۸

--------------------------------------------

با این اوصاف افسوس که برادران ما تن به راهی دادند که با حرفشان در تناقض است.فطرت