نه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود و نه بوبکر

یار غار پیامبر صلی الله علیه و آله بودن یکی از افتخارات ابوبکر (خلیفه ی بی غدیر مسلمین) است. اگر این موضوع را حمل بر صحت کنیم(البته به سختی)، ابهامی پیش می‌آید از این قرار:
نه پیامبر صلی الله علیه و آله پس از ماجرای هجرت (در حدود یک دهه) اشاره ای به آن داشته اند و نه جناب بوبکر چیزی در دفتر افتخارات کعب الاحباریشان نگاشته اند!
لذا نتایج ذیل حاصل است
۱-خانه از پایبست ویران است و یار غار ایشان نبوده است(توضیح تفصیلی)
۲-یار غار بودن افتخار محسوب نمی‌شود چراکه حتی یک بار هم از آن یادآوری به میان نیامده است.
۳-یار غار، در دل غار، در آن روز خاص ترس و وحشتی داشته است تا جایی که برای پیامبر صلی الله علیه و آله دردسر ساز شده بود و... که یادآوری آن ترس و وحشت جز شرم و خجلت حاصلی نداشت! 
 فطرت