آیا صحیح است که می‌گویند ابوبکر در جنگ‌ها و جهاد هیچ نقشی نداشته و حتی یک بار دست به شمشیر نبرده است و یک تیر به طرف دشمن نیانداخته و قطره‌ای از خون کفار را به زمین نریخته است؟

ابوجعفر اسکافی این مطلب را فرموده است: «لم یرم ابوبکر بسهم قط و لاسلّ سیفاً و لا اراق دماً». [۱] 

با این حال چرا ما او را جزو مجاهدان و جهاد او را از جهاد حضرت علی (رضی الله عنه) بالاتر می‌دانیم؟

فخر رازی در تفسیر خود جهاد ابوبکر را از جهاد علی أفضل می‌داند. [۲]

آیا اگر روافض به ما سلفی‌ها بگویند: شما درباره حضرت ابوبکر غلو می‌کنید ما چه جوابی داریم؟

 

پی‌نوشت‌ها:

[۱] شرح نهج البلاغه ۱۳: ۲۹۳

[۲] تفسیر کبیر ۱۰: ۱۷۳

 

/فطرت