نقش ابوبکر در جنگ ها

آیا صحیح است که می گویند حضرت ابوبکر در جنگها و جهاد هیچ نقشی نداشته، حتی یک بار دست به شمشیر نبرده است و یک تیر به طرف دشمن نیانداخته و قطره ای از خون کفار را به زمین نریخته است;

چنانچه ابوجعفر اسکافی این مطلب را فرموده است: «لم یرم ابوبکر بسهم قط و لاسلّ سیفاً و لا اراق دماً». شرح نهج البلاغه ۱۳: ۲۹۳

با این حال چرا ما او را جزء مجاهدان و جهاد او را از جهاد حضرت علی(رضی الله عنه) بالاتر می دانیم.

فخر رازی در تفسیر خود جهاد ابوبکر را از جهاد علی أفضل می داند ۱۰: ۱۷۳

آیا اگر روافض به ما سلفی ها بگویند: شما درباره حضرت ابوبکر غلو می کنید ما چه جوابی داریم؟
 فطرت