جلالت و قدر شیخ حر عاملی با کتاب ارزشمند وسایل الشیعه بر هیچکس پوشیده نیست.چه آنکه حوزه های علمیه و علمای شیعه سالهاست که از این چراغ روشن بهره مند می