نظر قرآن در تعیین خلیفه

برخی که معتقدند حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) کسی را به عنوان خلیفۀ بعد از خود معرفی و نصب نکرد و این امر مهم را بر عهدۀ مردم گذاشت.

آیا کسانی که بر این باورند تا به حال به قرآن مراجعه کرده اند؟؟

آنجا که خداوند متعال می فرماید:

قال انی جاعلک للناس اماماٌ [بقره 124]

"ما تو را به عنوان امام پشوا قرار میدهیم"

یا داوود انا جعلناک خلیفة ْ فی الارض [ص ۲۶]

ای داوود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم

و اجعل لی وزیراْ من اهلی[طه 29]
حضرت موسی میفرماید: خدایا قرار بده برای من وزیری از اهلم

با دقت در این آیات و آیات مشابه و با توجه به کلمۀ {جعل} که به معنای:

نصب و تعیین است و در تمام این آیات ضمیر انجام کار به خدا نسبت داده شده روشن میشود که قرآن:معتقد است جانشین وخلیفه رسول الله (صلی الله علیه و آله) را خدا معین میکند نه مردم.

آیا این اعتقاد که خلیفۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به دست مردم باید معین شود

مخالف صریح قرآن نیست؟؟؟