نظر حنبلی در مورد ابو حنیفه

خطیب بغدادی از احمد بن حنبل نقل می‌کند: ما قول أبی حنیفة و البعر عندی إلا سواء. قول ابوحنیفه و سرگین، نزد من مساوی است. 
(تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج۱۳، ص۴۱۳)(با پوزش از احناف)
طبرانی از احمد بن حنبل نقل می‌کند: إنه قال: کان أبو حنیفة یکذب و قال: أصحاب أبی حنیفة ینبغی أن لا یروی عنهم شی. ابوحنیفه دروغ می‌گوید و شایسته نیست که اصحاب ابوحنیفه از او چیزی نقل کنند. (المعجم طبرانی، ج۷، ص۱۷)