در این کتاب بیش از شانزده پرسش پیرامون امام مهدی علیه السلام مطرح و پاسخ داده شده از جمله اینکه چرا کاوش برای شناخت امام واجب است؟ یا نظام امامت چگون