می‌شنویم... می‌گوییم(۳)‏

می‌شنویم:"فقط خدا!" ‏ 
می‌گوییم: خود قرآن از غیر خدا هم تعریف و تمجید کرده و اطاعت آن‌ها را تأیید کرده و ما را به آن نیز امر کرده است:‏ 
أطیعوالله و أطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم (نساء۵۹)
من أطاع الرسول فقد أطاع الله (نساء۸۰)
چه کسی را رسد که در مقابل امر صریح خداوند قد علم کند و منکر وجوب اطاعت از رسول خدا شود؟ 
فراموش نکنیم که:‏ 
رسول خدا بنده‌ی مقرّب خداوند است.‏ 
‏ هیچکس از او به خداوند نزدیک تر نیست.‏ 
‏ او هوای نفس خود را در وحی الاهی داخل نمی‌کند.‏ 
‏ پس روآوری به حضرتش، امتثال امر خداوند و تنها طریق توجّه به خداوند است.


 فقط خدا