می‌شنویم... می‌گوییم(3)‏

می‌شنویم:"فقط خدا!" ‏
می‌گوییم: خود قرآن از غیر خدا هم تعریف و تمجید کرده و اطاعت آن‌ها را تأیید کرده و ما را به آن نیز امر کرده است:‏
أطیعوالله و أطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم (نساء59)
من أطاع الرسول فقد أطاع الله (نساء80)
چه کسی را رسد که در مقابل امر صریح خداوند قد علم کند و منکر وجوب اطاعت از رسول خدا شود؟
فراموش نکنیم که:‏
رسول خدا بنده‌ی مقرّب خداوند است.‏
‏ هیچکس از او به خداوند نزدیک تر نیست.‏
‏ او هوای نفس خود را در وحی الاهی داخل نمی کند.‏
‏ پس روآوری به حضرتش، امتثال امر خداوند و تنها طریق توجّه به خداوند است.
فقط خدا