این کتاب که تحلیلی در مورد سقیفه است شامل پنج بخش و یک پیشگفتار می باشد. در بخش اول جایگاه سقیفه توضیح داده شده است. در بخش دوم خاستگاه سقیفه و بخش