حضرت استاد فرمودند: قرآن به تنهایی کافی است. البته من هم هستم و قرآن را تفسیر می‌کنم.

عرض کردم: بلاخره کافی است یا به وجود شما هم نیاز داریم.

اخمی کرد و گفت: بالاخره یکی باید باشد که توضیح دهد. و آن یکی خودم هستم.

گفتم: پس قرآن به تنهایی کافی نیست

حضرت استاد که به تریج قبایش برخورده بود گفت: تو می‌خواهی جایگاه من را پایین بیاوری؟

گفتم: نه قربان. فقط حضرت عالی در جایگاهی نشسته اید که آنجا، جای شما نیست. مرحمت فرموده پایین بیایید.

گفت: من پایین بیایم قرآن بدون مفسر می‌ماند

گفتم: خدایی که قرآن را نازل کرد، به فکر مفسرش هم بود. لطفا پایین بیایید که این ادعاها برایتان گزاف است... گزافتحریریه سایت فطرت