منهج الرشاد لمن اراد السداد

مولف: مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء
ناشر: انتشارات سلسله
مترجم: ریوف حق پرست
نوبت چاپ: 1384
تعداد صفحات: 160
قیمت: 13000 ریال
مشخصات ناشر: قم خ ارم پاساژ قدس شماره 97 صندوق پستی 148-37165


در این کتاب که به قلم یکی از علمای شیعه در پاسخ به نامه شیخ سعود رهبر وهابیان نگاشته شده است شبهات وهابیان مطرح شده است و از منظر قرآن و روایات و عقل