منطق وهابیت درمورد صحابه

هر چه ما بگوییم همان است. بالا بروی، پایین بروی و یا حتی خودت را هم بکشی حرف تغییر نمی‌کند. آن‌ها هر اشتباهی هم که کرده باشند، هر حرف غلطی هم که زده باشند و حتی اگر به‌جان هم افتاده باشند و هم‌دیگر را کشته باشند بازهم بهشتی هستند و عادل هستند و هزار هزار صفت مثبت دیگر. حتی اگر آن‌ها قرآن را انکار کرده باشند و در پی حدف سوره‌های قرآن هم برآمده باشند، بازهم جایشان بهشت است. این منطق ما (اهل وهابیت) در مورد صحابه است.


منبع: اسلام تکس