گزارشی کوتاه از سمپوزیوم بین المللی شیعه سمپوزیوم بین المللی شناخت شیعه در ترکیه عدالت صحابه بزرگترین مشکل کنگره حدیث در شیعه وحدت اسلامی اهل بی