مغز

مغز مرکز کنترل و مدیریت اعضای بدن است.
قلب، کلیه، کبدو... با وجود تمام پیچیدگی ها و اهمیتشان بدون مغز چیزی نیستند.
راه رفتن با پا، حرف زدن با دهان، انجام امور با دست...، این ها همه با فرمان مغز صورت می‌پذیرد.
مغز مرکز ادراک، کنترل و فرمان بدن است، چه در بعد مادی چه احساسی.
آیا بدون مغز ارکان بدن خود به خود کنترل می‌شوند؟

***
در میان انسان ها مرکزی وجود دارد که همانند مغز آنها را مدیریت می‌کند.
یک مرکز واحد، دقیق و الهی که بدون آن، بشر خیر را از شر تشخیص نخواهد داد.
آن مغز حجت خداست بر روی زمین.

***
بشر از حجج الهی سر باز زد.
جنگ،غارت، آلودگی محیط زیست، گرم شدن کره زمین، عدم توزیع مناسب ثروت، اینها همه حاصل مدیریت خودخواهانه بشر است.