معرفی کتاب"مکاتب فقه امامی ایران"

مکاتب فقه امامی ایران 
مولف: احمد پاکتچی 
ناشر: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
محل نشر: تهران 
تاریخ نشر: ۱۳۸۵ 
تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۸۶ 

کتاب استاد پاکتچی اثری است قابل توجه در حوزه شیعه شناسی که می‌تواند در شناخت بخش‌های فکری شیعه کمک کند. این اثر به بیان حوزه‌های مختلف فکری شیعه در زمینه فقه و کلام و بر اساس نظام منطقه ای پرداخته است. کاری است تقریبا به سبک اثر مشهور فان اس در تاریخ کلام اسلامی که این باره در حوزه شیعه شناسی و در زمینه مکاتب فقه امامی و ارتباط آن با کلام نوشته شده است

بخش اول کتاب مباحث پیشینی است که جنبه روش شناختی دارد.

بخش دوم مکتب فقهی متکمان که فصل اول آن ری و فصل دوم قزوین و فصل سوم خراسان و فصل چهارم طبرستان و گرگان و فصل پنجم مکتب فقهی متکلمان در کاشان است.

بخش سوم کتاب مکتب فقهی اخباریه است که باز در ری و خراسان در دو فصل بحث شده است.

بخش چهارم محافل پیرو شیخ طوسی است بخش پنجم نقد در محافل اصولیه ایران است که در یک فصل قطب الدین راوندی و در فصلی دیگر سدید الدین حمصی مورد بررسی قرار گرفته اند. 
 سایت کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران