معرفی کتاب"شیعیان بغداد"

کتاب «شیعیان بغداد» به بررسی تاریخی وضعیت شیعیان در بغداد بین سالهای 447 تا 656 ق می‌پردازد.

پیش از ورود «سلجوقیان» به بغداد در سال 447، شیعیان به خاطر وجود «آل‌بویه» از قدرت سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردار بودند. این قدرت داشتن شیعیان موجب برانگیخته‌شدن تعصبات مذهبی از سوی شیعه و سنی و در پی آن درگیری‌های شدید می‌شد. با ورود سلجوقیان به بغداد، اوضاع متفاوت گشت و اهل سنت و خلافت عباسی دوباره به قدرت دست یافتند.

در این کتاب مجموعه حوادث این ایام در دو قسمت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، که از سال 47 تا 575 ق؛ یعنی از ورود طغرل به بغداد تا آغاز خلافت ناصر و از 575 تا 656 ق که خلافت ناصر تا سقوط بغداد را در بر می‌گیرد. این تقسیم‌بندی به دلیل تغییر وضعیت شیعیان در این دو دوره است. در بخش اول، پیشینه تاریخی بغداد و پیشینه تشیع، جمعیت و پراکندگی شیعیان و در بخش دوم وضعیت سیاسی شیعیان بغداد در عصر سلجوقیان و همینطور وضعیت سیاسی شیعیان بغداد از خلافت ناصر تا سقوط بغداد بررسی شده است.

در بخش سوم کتاب، اوضاع اجتماعی شیعیان بغداد مورد مطالعه قرار گرفته است. گروه‌های فعال اجتماعی شیعه، مدارس و مراکز فرهنگی، نقش دانشمندان و مشاهیر و علویان در بغداد و... مطالبی هستند که در این بخش به آنها پرداخته شده است. این کتاب توسط «محمدطاهر یعقوبی» نگارش یافته و در سال 1385 از سوی مؤسسه شیعه‌شناسی در 280 صفحه و در قطع وزیری به انتشار رسیده است.سایت اخبار شیعیان