معرفی کتاب"زن در چشم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)"

زن در چشم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)
مولف: ناهید طیبی
ناشر: بینش
محل نشر: قم
تاریخ نشر: ۱۳۸۵

زن درچشم پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) پژوهشی در باره رفتار شناسی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با زنان،بررسی زوایای رفتاری پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله و سلم)به عنوان الگویی نیکو برای تمامی جهانیان، امری مهم و ضروری است.
نویسنده در این نوشتار با بهره مندی از منابع اولیه شیعه و اهل سنت بر آن است که با توجه به گزارشات تاریخی و بدور از گرایشات سیاسی به ترسیم الگوی رفتاری آن حضرت به ویژه در رابطه با زنان بپردازد.
کتاب شامل ۹ فصل است:

فصل اول، با عنوان کلیات
به بیان دیدگاه پیامبر نسبت به زنان در سیره و سخن آن حضرت و از میان دوتحلیل افراطی وتفریطی از سوی نویسندگان اعم از مسلمان و مستشرقان پرداخته است.در این فصل ضرورت، اهداف و پیشینه پژوهش نیز بیان شده است.

فصل دوم: پیامبر، دختران و فرهنگ مهرورزی
در این فصل نویسنده با بیان داستانها و برشهای تاریخی از برخوردهای پیامبر با دختران جوان و در نظر گرفتن روحیات آنان از سوی ایشان به تحلیل این موضوع پرداخته است.

فصل سوم: پیامبر و رفتار با همسران 
از آنجا که رفتار درون خانوادگی افراد، نمایی از رفتار بیرونی و معاشرت آنان در جامعه است، بر رسی رفتار پیامبر با همسرانشان زمینه شناخت عمیق تری را نسبت به پیامبر ایجاد میکند.در این فصل پس از بیان علت تعدد زوجات پیامبر به نمونه‌هایی از رفتار‌های پیامبر با همسرانشان اشاره شده است.

فصل چهارم:پیامبر، زن و فرهنگ تکریم اسیر
در این فصل برخوردها و رفتارهای پیامبر با زنان اسیر که در نبردها و جهاد به اسارت مسلما نان در آمده اند به گونه ای مصداقی بررسی شده است. 

فصل پنجم: پیامبر و زنان خطاکار 
نکته قابل توجه در این بخش یافتن معیار عفو و بخشش از سوی رسول خدا در کنار توجه ایشان به رعایت قوانین اسلام و اجرای مجازات الهی است.

فصل ششم: پیامبر، زنان و مصایب
در این بخش به نمونه‌هایی از برخورد پیامبر با زنانی اشاره میکند که به نوعی در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته اند.در این میان زنانی که برای حفظ باور‌های خود از محیط زندگی و خانوادگی جدا میشوند را می‌توان از جمله قشر آسیب دیده دانست.

فصل هفتم: پیامبر، زن و حقوق زوجین
توجه ویژه پیامبر به بهبود روابط زوجین و و تعلیم و آگاهی بخشی به زنان در باره رفتار با همسرانشان و بیان نمونه‌هایی از این رفتارها محور اصلی بحث‌های این فصل است.

فصل هشتم: پیامبر، زنان،حریم ها و حرمت ها 
در این بخش به ارتباط پیامبر با زنان خویشاوند اعم از محارم و غیر محارم و زنان دیگری که به لحاظ موضوع در مجموعه‌های پیشین گنجانده نمی‌شوند، پرداخته شده است.

فصل نهم: پیامبر، زنان اشتغال و دانش اندوزی
حضور اجتماعی زنان و دیدگاه اسلام، با دقت در گزارشهایی که از رفتار پیامبر با زنان شاغل وجود دارد، بیان شده است. همچنین در این فصل پاره ای از مصادیق مربوط به رفتار پیامبر با زنان عالم و فرزانه ذکر شده است.
در پایان ودر نتیجه گیری از بحث نویسنده بر این عقیده است که رفتار پیامبر با زنان بر اساس شناخت موقعیت ویژه جنسیتی آنان و مقام اجتماعی و نیز تابع مصالح عامه و در پاره ای موارد مشمول حکم حکومتی و همواره مهر آمیز و همراه با عفو و بخشش بوده است.

فرشته کوشکی


 سایت تخصصی کتابخانه تاریخ اسلام وایران