مصحف فاطمة (س) ارمغان قایم آل محمد(علیه السلام)

مصحف فاطمه(س) کتاب مخصوصی است با مطالبی که آن مطالب از ناحیه فرشته مخصوص یا جبرییل به حضرت فاطمه(س) القاء شده و حضرت علی(ع) آن را نوشته و تدوین کرده است و مشتمل بر حوادث غیبی آینده و اسرار آل محمد(ص) است، و در نزد امامان(ع) دست به دست می گشته، و اکنون در نزد حضرت مهدی(عج) است و هنگام ظهور آن را آشکار می سازد.
شیخ کلینی به سند خود از ابوعبیده نقل می کند: که یکی از اصحاب از امام صادق(ع) پرسید: مصحف فاطمه(س) چیست؟
امام صادق(ع) پس از سکوت طولانی فرمود: فاطمه(س) ۷۵ روز بعد از رسول خدا(ص) زنده بود و در این ایام از فراق پدر، بسیار غمگین بود. جبرییل نزد فاطمه(س) می آمد و او را دلداری می داد و احوال و مقام های پدرش را برای او بیان می کرد و از حوادث آینده و غیبی در مورد ظلم های دشمنان به فرزندانش به او خبر می داد، حضرت علی(ع) آن مطالب را می نوشت و آن مجموعه نوشته شده، همان مصحف فاطمه(س) است.(۲)
بر خلاف تصور عده ای که می پندارند حضرت قایم پس از ظهور قرآنی دیگرگون ارایه خواهند داد و آن نیز همان مصحف فاطمه است باید گفت: قرآنی که اکنون در دسترس است، تحریف و کم و زیاد نشده، بلکه همان قرآنی است که با املای پیامبر اکرم(ص) نوشته شده (۳)و تنظیم گشته است و شخص پیامبر(ص) در نام گذاری سوره ها و تقسیم قرآن به ۱۱۴ سوره، و تنظیم آن به همین صورت فعلی نظارت کامل داشته است. از اینرو مصحف فاطمه(س) هیچ گونه تضادی با قرآن ندارد.

منبع:
۱- بحار الانوار ج ۲۶ ص ۱۸ ح ۱
۲- اصول کافی، ج۱، ص۲۴۱، حدیث۵۰
۳- بصایر الدرجات ص ۱۵۲ ح ۳
شبستانسایت موعود