اصل مطلب این کتاب پاسخ به شبهه دفن پیامبر صای الله علیه آله در خانه عایشه است