مزار علامه امینی در نجف

عبدالحسین امینی ملقب به علامه امینی

متولد: ۱۳۲۰ هجری قمری در تبریز واقع در آذربایجان،

وفات: ۲۸ ربیع الثانی ۱۳۹۰ هجری قمری یا ۱۲ تیر ۱۳۴۹ شمسی در تهران که در نجف مدفون شد

از روحانیون بنام شیعه و نویسنده کتاب الغدیر.

آثارایشان عبارتند از:

الغدیر
تفسیر فاتحه الکتاب
شهداء الفضیلة
سیرتنا وسنتنا
ثمرات الأسفار
ریاض الأنس
المقاصد العلیة
کامل الزیارات
سیـره نبینا
اعلام الانام فـی معرفة الملک
رساله در علـم درایه
رساله در نیت
/تابناک