مرگ از چیزی که فکر می‎کنیم به ما نزدیکتر است

از ثانیه‎ای که در اندیشه آن هستیم

و لحظه‎ای که تنفس می‎کنیم

از گذر یک خیال، از کوچه‎های ذهنمان

و روشن شدن چراغی در فضایی تاریک

مرگ از همه این‎ها به ما نزدیکتر است

مرگی که وقوعش، حتمی است

و آمدنش قطعی

و مهمانی‎اش، بدون تردید است

پس چه چیز ما را به خود مغرور کرده است؟تحریریه سایت فطرت