مرگ از چیزی که فکر میکنیم به ما نزدیکتر است

از ثانیهای که در اندیشه آن هستیم

و لحظهای که تنفس میکنیم

از گذر یک خیال، از کوچههای ذهنمان

و روشن شدن چراغی در فضایی تاریک

مرگ از همه اینها به ما نزدیکتر است

مرگی که وقوعش، حتمی است

و آمدنش قطعی

و مهمانیاش، بدون تردید است

پس چه چیز ما را به خود مغرور کرده است؟تحریریه سایت فطرت