مراسم و فستیوالهای خیابانی در سراسر دنیا، به رسمیت شناخته شده است. فستیوالهای عجیب و غریب که خیلی از آنها خیابانی هستند و نه تنها ممکن است در رفت آمد مردم مشکل ایجاد کنند که جلوههایی از توحش، اسراف از بین بردن نعمتهای الهی در آن دیده میشود.

به طور مثال فستیوال چین چیلا در استرالیا که مردم به سمت یکدیگر هندوانه پرتاب میکنند و روی هندوانهها اسکی میروند از این کار لذت میبرند!