محمد حسین هیکل مصری وپوشاندن کار امام علی (علیه السلام) در فتح خیبر

طبری در تاریخ خود گوید: ابن بشار از محمد بن جعفر از عوف، از ابو عبدالله میمون، از عبدالله بن بریده ، از بریده اسلمی برای ما نقل کرد که گفت: چون رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در دژ خیبریان فرود آمد، پرچم را به عمر بن خطاب داد او با عده ای از سپاه بر خاسته به نبرد اهل خیبر شتافتند اما عمر و یارانش شکست خوردند و به سوی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) باز گشتند در حالی که همراهانش او را و او همراهانش را سر زنش می‌کرد. 
پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: فردا پرچم را به مردی می‌سپارم که خدا و پیامبرش را دوست می‌دارد و آنها هم او را دوست می‌دارند. چون فردا شد ابوبکر و عمر برای گرفتن پرچم سرک می‌کشیدند. 
پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) علی را که چشمش درد می‌کرد، فرا خواند و از آب دهان خویش در چشمان او مالید و پرچم را به دست او داد. عده ای از سپاهیان با وی بر خاستند.

آنان با خیبریان رویارو گشتند و ناگهان مرحب را دیدند که رجز می‌خواند و می‌گفت:

قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب 
اطعن احیاناً و حیناً اضرب اذا للیوث اقبلت تلتهب 

خیبر می‌داند که من مرحب هستم، سراپا مسلح، قهرمان و آزموده.
هنگامی که شیران ژیان به روی هم در آیند، من گاه با نیزه نبرد می‌کنم و گاه با شمشیر ضربه می‌زنم.


دو ضربه میان او و علی رد و بدل شده بود که علی ضربتی بر جمجمه او فرود آورد و شمشیر تا دندانهای کرسی او فرو رفت. سپاهیان صدای ضربت علی را شنیدند. هنوز آخرین افراد همراه علی رهسپار نشده بودند که فتح برای اوّلین آنان به وقوع پیوست. 
در سیره حلبیه آمده است: برخی مورخان گفته اند: اخبار متواتری نقل شده است مبنی بر آن که علی، مرحب را کشت و مسلم در صحیح خود بر این امر تاکید ورزیده است. ابن اثیر نیز گوید: در این باره قول درست همان است که سیره نویسان و محدثان بر آنند. در استیعاب آمده است: قول درست در این باره همان است که اکثر سیره نویسان و محدثان گفته اند.

حاکم در مستدرک گوید: اخبار متواتر با سندهای بسیار نقل شده است مبنی بر آن که، قاتل مرحب، امیرالمومنین علی بن ابی طالب بوده است. 

با توجه به این اقوال خبر شاذّی که محمد بن اسحاق روایت کرده است مبنی بر آن که قاتل مرحب ، محمد بن مسلمه بود غیر قابل التفات است. 
شگفت از دکتر محمد حسین هیکل مصری که در کتاب حیات محمد جز همین خبر شاذ را که از سوی دشمنان و حاسدان علی جعل شده و محمد بن مسلمه را قاتل مرحب دانسته است، خبر دیگری را نیاورده و از خبر متواتر کشته شدن مرحب به دست علی (علیه السلام) چشم پوشیده و با وجود حکم حافظان و ناقدان از مورخان مسلمان و محدثان آنها که این خبر را صحیح و متواتر دانسته اند، چنان که شنیدید، اصلاً بدان اشاره نکرده است با این که این امر چونان خورشید تابان آشکار و معلوم است. جای شگفتی نیست که ما دیده ایم این مرد (دکتر هیکل) در هر جا از کتاب خویش تا آن جا که توانسته کوشیده است حق علی را پوشیده بدارد.

منبع: ترجمه شده بانام "سیره معصومان (علیهم السلام)"
نویسنده: سید محسن امین 
مترجم: علی حجتی کرمانی جلد ۱ ص ۱۹۷ و ۲۰۱

 سایت فطرت