مباحثی پیرامون امامت

مولف: سید محمد ضیاء آبادی
ناشر: بنیاد خیریه الزهرا
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1380
تعداد صفحات: 112
قیمت: 3300 ریال
مشخصات ناشر: تلفن66464129


در این کتاب سه گفتار مطرح شده است. اول:امامت به عنوان اصلی زنده دوم:تعریف امامت سوم:ضرورت امام شناسی