راستی ما برای چه به این دنیا آمده‎ایم؟ آمده بودیم جنگ و غارت راه بیاندازیم؟ لشکرکشی از این سو به آن سو؟ آمده بودیم ظلم کنیم و خون هم را بریزیم و اموال هم را غارت کنیم؟ آمده بودیم سرزمینی را اشغال کنیم و مردمانی را بی‎خانمان کنیم؟ آمده بودیم در خانه‎های غصبی و مرزهای اشغال شده زندگی کنیم؟ آمده بودیم به قیمت آنکه سقف دیگران را فرو بریزیم، سقف‎های خود را تا آسمان بالا ببریم؟

ما برای چه به این دنیا آمده‎ایم؟ آمده‎ایم محیط زیست را نابود کنیم؟ جنگل‎های سرسبز را بسوزانیم و آسمان را آلوده کنیم؟ آمده بودیم، آب را و حیات را نابود کنیم؟ زمین را گرم و گرمتر کنیم؟ سیلاب به راه بیاندازیم و تنفس‎گاه‎های زمین را از بین ببریم؟

ما برای چه به این دنیا آمده‎ایم؟ حیوانات را به خدمت بگیریم و به خاطر نوشیدن یک لیوان شیر، به بی‎رحمانه‎ترین شکل از گاوها نسل کشی کنیم و آن‎ها را در شرایطی سخت بزرگ کنیم؟ آمده بودیم حیوانات را از دل طبیعت و زندگی معمولشان بگیریم و در قفس زندانی کنیم و برویم در باغ وحش‎ها تماشایشان کنیم و آنها را از داشتن یک چرخه عمر طبیعی محروم کنیم و در بند بکشیم؟

راستی ما برای چه به این دنیا آمده‎ایم؟ آمده بودیم جنگ‎های اقتصادی راه بیاندازیم؟ عده‎ای دیگران را به نام رقابت نابود کنند و در طمع و طغیان و آشوب، سهم‎ها بالا بروند و مال‎ها روی هم زیاد شوند و کشورها، به جان هم بیفتند و یکی دیگری را غارت و کند و آن یکی تحریم و ... آمده بودیم تا فقر و گرفتاری را بر کشورهای دیگر تلمبار کنیم؟

ما برای چه به این دنیا آمده‎ایم؟ آمده‎ایم کودکان را بکشیم؟ یکی پس از دیگری؟ در گوشه و کنار دنیا؟ آمده‎ایم که به حریم زنان تعدی کنیم و امنیت را از هم بگیریم؟ آمده‎ایم به هم خشونت ورزی کنیم؟ راحتی را از هم بگیریم؟ به هم حسادت کنیم و کینه ورزی کنیم؟ آمده‎ایم برای چه؟ برای اینکه در کنار همه‎ی این سیاهی‎ها ادعای انسانیت سردهیم و ژست‎های آنچنانی به خود بگیریم؟

ما برای چه به این دنیا آمده‎ایم؟ آمده‎ایم چه کار؟ برای خرابی؟ برای بردگی؟ برای اینکه یک خواب راحت را از خودمان بگیریم و خودمان را در بند و اسیر کنیم؟ ما برای چه به این دنیا آمده‎ایم...؟تحریریه سایت فطرت