ماجرای نماز ابی بکر از زبان اهل سنت

یکی از کارهایی که دشمنان با آن مخالفت کرده و علیه آن کارشکنی می‌نمودند، مساله جانشینی آن حضرت بوده است. آنان با یکدیگر هم پیمان شدند تا امامت علی را نپذیرند و بدان تن ندهند. با وجود آنکه پیامبر آنان را به همراهی با لشکر اسامه بن زید فرمان داده بود – تا هنگام وفات آن حضرت در مدینه نباشند – لیکن عایشه آنها را از حال پیامبر خبر دار کرد و آنها از نیمه راه بازگشتند و با تدبیر عایشه، ابوبکر در محراب پیامبر برای اقمه نماز صبح ایستاد و این در حالی بود که پیامبر از شدت بیماری در مسجد حاضر نشده بودند. لیکن بلال بی درنگ آن حضرت را با خبر ساخت و پیامبر با زحمت بسیار و با تکیه بر بازوان علی و فضل بن عباس وضو گرفت. پیامبر را درحالی به مسجد آوردند که پاهای مبارکشان روی زمین کشیده می‌شد. پیامبر به جلو ابوبکر آمد و نماز او را شکست و خود به صورت نشسته نماز خواندند و صحابه به ایشان اقتدا کردند.
هنگامی که آنحضرت به خانه بازگشت، آنان را احضار نموده و بر کارشان توبیخ نمودند و سپس – در اثر بیماری و خستگی – از هوش رفتند.

--------------------------------------------------------------------------------
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید خطبه ۱۵۶-۹/۱۷۹ و در چاپ مصر ۲/۴۸۵
صحیح بخاری: ۱/۹۲
صحیح مسلم: ۲/۲۳
سنن ابن ماجه: باب ما جاء فی صلات رسول الله 
مسند احمد: ۶/۲۱۰و۲۲۴
طبقات ابن سعد: ۳/۱۷۹
انساب الاشراف: ۱/۵۵۷
 سایت فطرت