در این کتاب که دومین اثر ازمجموعه گودالهای تاریخ است گوشه هایی از تاریخ صدر اسلام برای نوجوانان آورده شده است.