لعن در زیارت عاشورا چرا؟

اِ، اِ، چرا لعنت می‌کنی؟ دعوا شده، درست! فحش می‌دی، درست! اما دیگه چرا لعنت می‌کنی؟! در فرهنگ ما، ناسزایی گویی، ناروا گویی و فحش دادن زشت و ناپسند است. اما نفرین کردن و لعنت نمودن بسیار سنگین تر است. همگی می‌ترسیم نکند به لعنت و نفرین دیگران مبتلا شویم، حتی بدترین این لعن و نفرین ها در حق پدر و مادر و خاندان افراد گفته می‌شود. حتی پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند ؛ خداوند مرا لعنت کننده نیافرید، بلکه مایه رحمت آفرید.
برخی سؤال می‌کنند حال اگر نفرین و لعن اینقدر مذموم و ناپسند است چرا در زیارت عاشورا، بیش از ۱۱۴ بار لعن و نفرین می‌فرستیم. حتی می‌گوییم خدایا بر آنها لعن و نفرین ابدی و فنا ناپذیر فرو فرست؟!
پاسخ این سؤال را باید از زبان قرآن بشنویم. خداوند بزرگ در قرآن کریم بیش از ۴۰ بار واژه لعن را به کار برده اند برای گروه‌های مختلف گناه کار، ستم کاران غیر قابل بازگشت، کافران، بنی اسراییل مسخ شده، کسانی که عادت بر آزار پیامبر داشتند، یهودیان کتمان کننده حق و کسانی که به زنان پاک نسبت ناروا می‌زنند را مورد لعن خویش قرار داده اند. بالاتر از همه اینکه در آیه ۱۵۹سوره بقره خداوند بزرگ، تمامی مؤمنان را به لعنت کردن این گروه امر می‌نماید و دستور می‌دهد.(۱)
پس همان گونه که خداوند ارحم الرحمین است در جایگاه عفو و رحمت؛ اَشَّدُالمعاقبین (شدیدترین مجازات کننده) در جایگاه تنبیه و مجازات نیز هست. وظیفه ما بندگی و اطاعت است و رمز اطاعت در این آیه نهفته است؛

« قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبیکم الله و یغفرلکم ذنوبکم »(آیه۳۱،سوره آل عمران)
ای پیامبر به مردم بگو، اگر خدا را دوست دارید، از شخص من (پیامبر) اطاعت کنید تا خداوند مهربان نیز شما را دوست بدارد. 
حال اطاعت، از پیامبر در زیارت عاشورا چنین است: 

الهم ان هذا تبرکت به بنو امیه و ابن آکله الاکباد العین بن العین علی لسانک و لسان نبیک صلی الله علیه و آله فی کل موقف وقف فیه نبیک صلی الله علیه و آله الهم العن اباسفیان و معویه و یزیدبن معاویه علیهم منک اللعنه اَبد الابدین.

خداوندا این روز روزی است که مبارک و میمون دانستند آن را بنی امیه و پسر آن زن جگر خوار، آن ملعون، پسر ملعون که لعن شده بر زبانت و زبان پیغمبرت درود خدا بر او و خاندانش باد در هر جا و هر مکانی که توقف کرد در آن مکان پیامبرت که رحمت خدا بر او و خاندان او، خدایا لعنت کن ابوسفیان و معاویه و یزید بن معاویه را که لعنت باد بر ایشان از جانب تو برای همیشه.

وشاعری خوش ذوق این مهم را چنین سروده است:

چـرا نـفـریـن؟ چرا مــوج تــنــفـّـر؟ 
چـــرا پـــــرواز در اوج تـــنـــفــــّر؟ 
چـرا کـیـنـه؟ چرا بـغض و عداوت؟ 
چـرا بـیـزاری و طـعـن و قـسـاوت؟ 
چرا بـر عـدّه ای از مردمان خـشم؟ 
کجا برخوردها با یک جهان خـشم؟ 
جـواب ایـن چـراهـا را چـو خواهی 
نــگــاهـی کـــن بـــه آیــات الــهــی 
ببـیـن یــزدان کـجـا نـفــریــن نموده 
که را لـعـنـت، که را تحسین نموده 
چـو دانستی که مـلعـونِ خدا کیست 
یقین دان ترک این سنّت روا نیست 
زبـان را چـون خـدای خـود نـما باز 
بـه لــعــن فـرقـه ی مـلعـون بپرداز 
مــداوم مــلـتـجـی بــر اولــیـاء شـو 
ز هـر مـوجـود مـلـعـونـی جـدا شـو

پی نوشت ها:
(۱) ۶۴/احزاب، ۳۸/اعراف، ۴۷/نساء، ۱۳/مایده، ۹۳/نساء، ۱۱۸/ نساء، ۶۰/ مایده، ۸۸/بقره، ۴۶/ نساء، ۵۲/ نساء، ۶۸/توبه، ۵۷/احزاب، ۲۳/محمد، ۶/فتح، ۵۲/عنکبوت، ۱۵۹/بقره، ۶۸/احزاب، ۷۸/ مایده، ۶۴/ مایده، ۲۳/ نور، ۸۹ و ۱۶۱/بقره، ۶۱ و ۸۷/آل عمران، ۴۴/اعراف، ۱۸، ۹۹ و ۶۰/هود، ۲۵/رعد، ۳۵/حجر، ۷/نور، ۴۲/قصص، ۵۲/غافر، ۷۸/ص، ۶۱/احزاب، ۶۰/اسراء.
رضا سلطانی
تبیان
 سایت شیعه نیوز