مولف: سید محمدزین الدین
ناشر: انتشارات مکیال
مترجم:
نوبت چاپ: اول بهار ۸۳
تعداد صفحات: ۸۰
قیمت: ۴۹۵۰ ریال
مشخصات ناشر: صندوق پستی ۳۷۱-۱۹۵۸۵


شرح دعای صنمی قریش