عمر و قربانی نکردن در حج

شافعی در کتاب خود ودیگر محدّثان آورده اند که: ابوبکر وعمر در حج قربانی نمی‌کردند زیرا خوش نداشتند که مردم به آنها اقتدا کنند و گمان کردند که قربانی واجب است.(۱)


 

خوب اینجا دیگه ما اصلا حرفی نداریم...

______________________
 

پی نوشت:

(۱)-السنن الکبری/بیهقی ج ۹ ص۲۶۵ و جمع الجوامع/سیوطی ج ۳ ص ۴۵