عمر و قربانی نکردن در حج

شافعی در کتاب خود ودیگر محدّثان آورده اند که: ابوبکر وعمر در حج قربانی نمی کردند زیرا خوش نداشتند که مردم به آنها اقتدا کنند و گمان کردند که قربانی واجب است.(1)


خوب اینجا دیگه ما اصلا حرفی نداریم...

______________________

پی نوشت:

(1)-السنن الکبری/بیهقی ج 9 ص265 و جمع الجوامع/سیوطی ج 3 ص 45