قرآن و سوگواری بر امام حسین علیه السلام-۱۳

سیز دهمین آیه در اشاره به سوگ امام حسین علیه السلام آیات ۸۸ و ۸۹ سوره صافات است که می فرماید:

 

«فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم»


پس نگاهی به ستارگان افکند و گفت من بیمارم و با شما به مراسم جشن نمی آیم.

 

امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمود: ابراهیم علیه السلام بر مصایبی که بر حسین علیه السلام فرود می آید اندیشه نمود

 

و گفت: من از آنچه بر حسین علیه السلام می آید، بیمار گشته ام.

عوالم، ج ۱۷، ص ۹۸