قرآن قابل فهم است یا قابل فهم نیست؟

قابل فهم است به این معنا که اینگونه نیست که هیچ برداشتی از آن نمی‏توان داشت. بلکه اصولاً بعضی آیات (نصوص قرآنی) نیاز به تبیین ندارد و در بقیّه نیز معنای ظاهری آیات قابل درک و فهم است. غیر قابل فهم است به این معنا که استناد آنچه فهمیده‌ایم به خداوند و این که آیا مطلب همین است یا نه، نیازمند قرینه‏ی قطعی است.

 

 سایت فطرت