قرآن از قول پیامبر می‌گوید که « من علم به عالم بالا ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم بالا تسلط و ولایت دارد؟

توضیح: خداوند در آیه ی ۲۹ سوره ی کهف می‌فرماید: ما کان لی من علم بالملاء الاعلی اذ یختصمون. یعنی بگو مرا علمی به ملاء اعلی نیست هنگام گفتگوی ایشان. کسی که علمی به ملاء اعلی ندارد چگونه سرپرست و زمامدار ایشان است؟ 

پاسخ ۱- موضوع آیه در مورد معراج پیامبر است ومعنی آیه این است که « من از ذات خود بدون وحی و تعلیم پروردگار چیزی را نمی‌دانم.» به قرینه ی روایت معراج که در ذیل آیه وارد شده و نیز سایر روایات متواتره معنی آیه چنین است که: من از ذات خود و پیش خود بدون وحی و تعلیم پروردگار چیزی را نمی‌دانم و هرچه می‌دانم به تعلیم حق متعال است. 

پاسخ ۲- آیا به حضرت ابراهیم ملکوت آسمان ها نشان داده شده اما به پیامبر اسلام که افضل از اوست نشان داده نشده است؟

به صریح قرآن به حضرت ابراهیم خلیل ملکوت آسمان ها و زمین نشان داده شده است. آیا امکان دارد ملکوت آسمان ها به پیامبر اسلام نشان داده نشده باشد؟

آیا پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله افضل و اشرف و اعلم از انبیا نیست؟

آیا این نویسنده منکر معراج است یا این که می‌گوید پیامبر به معراج رفته ولی یافته‌های خود از عوالم بالا را فراموش کرده است؟

 سایت فطرت