فلانی باهوش بود، باهوش تر از پیامبرصلی الله علیه و آله

عالِم سنی پرسید: نظرتان در مورد فلانی چیست؟
عالِم شیعی به آن عالم سنی گفت: خیلی باهوش بود.

سنی خوشش آمد و گفت: پس مشکلی میانمان نیست.
عالِم شیعی ادامه داد: حتی باهوش‌تر از پیامبرصلی الله علیه و آله !!

سنی تعجب کرد و گفت: چرا؟!
عالم شیعی جواب داد: چون شما قایلید که پیامبرصلی الله علیه و آله برای خود جانشینی انتخاب نکرد، اما ما و شما هر دو می‌دانیم که فلانی خلیفه‌ی دوم را خودش انتخاب کرد. پس طبق مرام شما، فلانی از پیامبرصلی الله علیه و آله باهوش‌تر است. چون او حواسش به جانشین خودش بود ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نه!!

عالِم سنی چیزی نگفت و رفت...