فقط علمای اهل سنت بخوانند(۹)
پاسخ ما را به روز قیامت مؤکول کنید

انبیاء هم مثل دیگران ارث باقی می‌گذارند

بزرگ شما در فلان روز گفت انبیاء ارث نمی‌گذارند. او این را گفت تا بتواند به راحتی حق دیگران را غصب کند!
پیامبران ارث می‌گذارند محمد ابن حریر بن یزید طبری، در کتاب مشهورش که به تفسیر طبری شهرت دارد. در تفسیر آیه۶ شریفه سوره مریم (یَرثُنی و یَرثُ مِن آل یعقوب) با شاره به ۴ سند مختلف می‌نویسد:» حضرت ذکریا گفت: خدایا به من فرزندی عطا کن که پس از وفاتم مال مرا به ارث ببرد و وارث نبوت آل یعقوب گردد!(۱) 
جلال الدین سیوطی در تفسیرش به نام الدر المنثور نقل می‌نویسد: فریبی از بن عباس نقل می‌کند ذکری فرزندی نداشت و از پروردگارش خواست،خدیا برای من از توخودت ولی وارثی مرحمت فرما تا از من ارث ببرد.(۲)
ابن عباس گوید: منظور ذکری این بود که از مال او ارث برد ؛ تا مال وی در راه باطل قرار نگیرد فخر رازی در ذیل آیات ۵ و۶ سوره مریم، مقصود از ارث را ارث مالی بیان می‌کند و می‌نویسد: کسی که لفظ ارث را حمل بر مال کرده است به نقل و عقل استدلال می‌کند.. اما نقل {که تأیید بر ارث مادی است} – سخن پیامبر می‌با شد که می‌فرماید خدا رحمت کند ذکریا را که فرزندی نداشت که از او ارث برد. ظاهراً این حدیث دلالت می‌کند که مقصود از ارث مال است.فطرت