فقط علمای اهل سنت بخوانند(۱۶)


طبری -تاریخ‌نویس خودتان- از واقدی-که او هم از خودتان است- به این مضمون می‌گوید:
ابوبکر در آخرین روزهای عمرش در حالی‌که بیمار بود وصیت می‌گفت و عثمان می‌نوشت تا جایی که بیهوش شد و وصیت‌نامه نیمه‌کاره ماند.
عثمان ترسید که او دیگر به هوش نیاید، خودش نوشت که عمربن الخطاب بعد از من خلیفه مسلمین است.
وقتی به هوش آمد از عثمان در مورد نوشته‌ها پرسید، او هم گفت که چه نوشته است.
ابوبکر با تحسین تاییدش نمود
(تاریخ طبری جلد۲ ص۶۱۸)

حالا سؤال ما این است: 
چطور او می‌تواند در حال احتضار وصیتی بنویسد و خلیفه انتخاب کند اما نبی اکرم صلی الله علیه و آله چنین حقی ندارند؟! 
حتماً می‌دانید در آخرین روزهای عمر شریفشان وقتی برای وصیت تقاضای قلم و دوات کردند، بزرگ شما مانع از این کار شد تا مبادا...
 فطرت